WYDANIE ONLINE

W programie Płatnik jest wiele weryfikacji dokumentów, dzięki którym płatnicy będą przekazywać do ZUS poprawne dokumenty ubezpieczeniowe. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wykazuje błędy m.in., gdy za ubezpieczonego sporządziliśmy imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia, z którym nie ma za niego aktywnego zgłoszenia do ubezpieczeń. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, to weryfikacja sporządzonego raportu wykaże błąd krytyczny oznaczony numerem 69002701 o następującej treści: „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu”. Pojawi się także dodatkowy opis: „W danych ZUS dla ubezpieczonego nie istnieje zgłoszenie z podanym kodem tytułu ubezpieczenia. Przed przekazaniem do ZUS dokumentu rozliczeniowego należy przekazać zgłoszenie do ubezpieczeń”. Sprawdźmy, jak poradzić sobie w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Pracownicy, którzy pracują w kilku firmach jednocześnie bądź ich wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż przeciętne, w trakcie roku najprawdopodobniej przekroczą kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2019 roku kwota ta wynosi 142.950,00 zł. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych składek, tj.: składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

czytaj więcej »

Naczelną zasadą jest, że cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom wtedy, gdy posiada na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jeden z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń oraz wykonuje pracę w Polsce. W takich okolicznościach jedynie ratyfikowana umowa międzynarodowa, jako prawo nadrzędne, może wykluczyć konieczność objęcia obcokrajowca polskimi ubezpieczeniami. Sprawdźmy, jak w praktyce prowadzić rozliczenia z ZUS zatrudnionych obcokrajowców, i to zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą - w tym przedsiębiorcy - mogą otrzymać zwrot tylko części składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r., III UZP 1/19.

czytaj więcej »

Okres sprawowania mandatu posła lub senatora zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, w tym do pracy równorzędnej pracom górniczym, określonym w ustawie emerytalnej, a dającym prawo do wcześniejsze emerytury lub emerytury pomostowej, albo emerytury przyznawanej na szczególnych warunkach – w tym wypadku emerytury górniczej. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 17 lipca 2019 r., sygn. I UK 104/18.

czytaj więcej »

Wznowienie postępowania przez ZUS wymaga nie tylko istnienia interesu społecznego, ale też zgody drugiej strony, zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Brak zgody powoduje wadliwość postępowania od samego początku, a decyzje podjęte w jego trakcie podlegają uchyleniu. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 3 lipca 2019 r., sygn. II UK 35/18.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który przekształcił jednoosobową działalność w spółkę z o.o., ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe w dotychczasowej wysokości, jeżeli nie wystąpią okoliczności istotne z punktu widzenia zmian ryzyka wypadkowego. Takie stanowisko zajął ZUS w indywidualnej interpretacji z 7 sierpnia 2019 r., WPI/200000/43/714/2019.

czytaj więcej »

Pytanie: Mimo braku oświadczenia o dochodach innych członków rodziny wypłaciliśmy pracownikowi tzw. wczasy pod gruszą, nie uwzględniając tej wypłaty w podstawie składek. Kontrola ZUS nakazała nam naliczyć składki od wspomnianej wypłaty, ponieważ nie powinna ona być dokonana z funduszu socjalnego. Czy ZUS ma prawo oceniać zasadność wydatkowania środków z funduszu socjalnego oraz czy składki te musimy odprowadzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Niestety przegapiłam zmiany przepisów i dopiero teraz zorientowałam się, że od 1 stycznia, oprócz składek na FP i FGŚP, pracodawcy muszą odprowadzać też składkę na dodatkowy fundusz dla osób niepełnosprawnych. W jaki sposób powinnam uregulować powstałe zaległości?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona u nas na podstawie kilku następujących po sobie umów zleceń wystąpiła o przyznanie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Czy świadczenie to przysługuje zleceniobiorcom, a jeśli tak, to czy jego podstawę powinniśmy ustalić w oparciu o zsumowane wynagrodzenia z wszystkich tych umów, czy wziąć pod uwagę dochód tylko z ostatniej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników, który otrzymuje wynagrodzenie akordowe, uległ wypadkowi przy pracy w drugim miesiąca zatrudnienia. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz sam zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie, jak naliczyć listę płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26. roku życia od brutto do netto, z uwzględnieniem zasiłku opiekuńczego za 2 dni. Zakład pracy liczy ponad 20 pracowników i zasiłki naliczane są w zakładzie pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 2.250,00 zł, zasiłek opiekuńczy wynosi 51,00 zł x 2 dni =102,00zł. Zasiłek opiekuńczy nie jest przychodem ze stosunku pracy, więc nie podlega zwolnieniu. Wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy naliczane są na jednej liście płac, od wynagrodzenia liczymy składki ZUS i składkę zdrowotną, od zasiłku opiekuńczego w kwocie 102,00 zł liczymy podatek, który wynosi 18 zł. Czy w tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o składkę zdrowotną? Czy na liście płac od zasiłku opiekuńczego naliczamy podatek i przekazujemy na konto urzędu skarbowego? Czy na liście płac powinny być koszty uzyskania przechodu oraz podstawa podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jak w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS wykazywać składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK)?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałam, że każdy płatnik składek na PUE może sam utworzyć sobie potwierdzenie o saldzie na jego koncie w ZUS. Czy r jest taka możliwość i jak to potwierdzenie przygotować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w kadrach i rozliczam spółkę, która jest w innym mieście. Otrzymałam wniosek na przygotowanie umowy o pracę z terminem od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Przygotowałam ją i odesłałam do podpisania do spółki. Założyłam, że umowa została podpisana w terminie i zgłosiłam pracownika do ZUS. 9 sierpnia otrzymałam informację, że osoba, z którą miała być podpisana umowa, nie pojawiła się i do zawarcia umowy nie doszło. W jaki sposób wycofać złożone już zgłoszenie do ubezpieczeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel