WYDANIE ONLINE

Regulaminy wynagradzania i premiowania oraz układy zbiorowe pracy określają rodzaje przysługujących pracownikom składników wynagrodzenia, okres, za który te składniki przysługują, zasady ich przyznawania, naliczania i wypłaty. Decydują więc o tym, czy składnik wynagrodzenia uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłku, czy nie. Jeżeli uwzględniamy, to czy po uzupełnieniu, czy w faktycznej wysokości, bez uzupełniania, czy przez doliczenie do miesiąca, w którym składnik wynagrodzenia wypłaciliśmy, czy też w proporcji przewidzianej dla składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc.

czytaj więcej »

Pracodawcy są zobowiązani w terminie do końca października 2019  r. do odprowadzenia na rachunek ZFŚS środków odpowiadających zwiększonej wysokości o 3,4% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawa naliczania odpisów wzrosła od 1 sierpnia 2019  r. Sprawdźmy na praktycznych przykładach liczbowych szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Może zdarzyć się sytuacja, w której ubezpieczony (pracownik) w okresie, z którego wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, nie osiągnął tego wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych lub osiągnął je tylko za część danego miesiąca. W przypadku nieobecności pracownika w pracy w danym miesiącu, która trwa dłużej niż połowa obowiązującego go czasu pracy, otrzymanego w tym miesiącu wynagrodzenia nie przyjmujemy do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku.  Jeżeli nieobecność pracownika w danym miesiącu była krótsza niż połowa obowiązującego go czas pracy, wynagrodzenie za ten miesiąc należy uzupełnić do wysokości, jaką osiągnąłby pracownik, gdyby przepracował pełen miesiąc. Sprawdźmy, jak w praktyce prawidłowo uzupełniać wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłkowej.

czytaj więcej »

W praktyce nierzadko zdarza się, że pracodawcy finansują swoim pracownikom posiłki i produkty spożywcze. Tego typu świadczenie generalnie stanowi dla zatrudnionego przychód, jednak w pewnych okolicznościach korzysta on ze zwolnienia z oskładkowania. Dotyczy to np. posiłków profilaktycznych przyznawanych w oparciu o przepisy bhp. Czasami  „pożywianie się” na koszt pracodawcy wcale nie stanowi przysporzenia majątkowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretną osobę. Sprawdźmy szczegółowe wyjaśnienia oraz najnowsze interpretacje ZUS.

czytaj więcej »

Powszechnie wiadomo, że urlop rodzicielski można łączyć z pracą u swojego pracodawcy w wymiarze nie większym niż pół etatu. Kwestia aktywności zawodowej i pozazawodowej na urlopie rodzicielskim wymaga jednak szerszego omówienia, ponieważ pojawia się to sporo wątpliwości dotyczących tego, co jest prawnie dozwolone, a nad jaką aktywnością należałoby się jednak zastanowić.

czytaj więcej »

 Jeżeli ubezpieczony nie uzyskał prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, powinien mieć prawo do renty za okres, w którym ubiegał się o przyznanie mu tego świadczenia, a niezdolność do pracy już istniała. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, podważając zgodność z ustawą zasadniczą przepisu wiążącego wypłatę renty z terminem złożenia o nią wniosku (wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 26 września 2019 r., sygn. akt SK 31/16).

czytaj więcej »

Centralna Informacja Emerytalna ma to być nowy system informatyczny, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 4 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 października do 15 listopada 2019 r. (19 dni). Za część tej niezdolności ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (10 dni, od 28 października do 6 listopada), a za część do zasiłku chorobowego (9 dni, od 7 do 15 listopada 2019 r.). Pracownik otrzymuje przychód w stałej miesięcznej kwocie wynikającej z umowy o pracę w wysokości 4.600 zł. Dodatkowo na okres od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. otrzymywał dodatek funkcyjny w kwocie brutto 400 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi do końca miesiąca za dany miesiąc, a dodatek do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wcześniej pracownik chorował w styczniu, lutym i marcu i nie miał jeszcze dodatku. Czy dodatek funkcyjny powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro wypłacaliśmy go pracownikowi przez kilka miesięcy przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby, a także 10 listopada za październik 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni w związku z chorobą dziecka, które ma 2,5 roku. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego, jednak nie wiemy, czy ma do tego prawo, ponieważ do opieki nad dzieckiem zatrudnia nianię. Pracownica tłumaczy, że niania była chora. Jak powinna to udokumentować, aby można ustalić prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica otrzymuje przychód z umowy o pracę w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Oprócz wynagrodzenia do 30 września 2019 r. ma także prawo do dodatku stażowego, który zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w naszej firmie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Dodatek wynosił 10% przychodu miesięcznego. Od 1 października 2019 r. dodatek ten jest włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Pracownica w październiku 2019 r. sprawowała opiekę nad chorym mężem. Czy w podstawie wymiaru przysługującego jej zasiłku opiekuńczego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany w miesiącach stanowiących podstawę wymiaru, jeżeli od 1 października 2019 r. dodatek stażowy już nie przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam swoją firmę, którą prowadzę jednoosobowo. Z tego tytułu jestem zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia chorobowego, od 1 września 2017 r.  Od 9 do 30 września 2019 r. byłem chory i otrzymałem zwolnienie lekarskie. 19 stycznia 2019 r. do firmy dostarczono towar, który zamawiałem w lipcu 2019 r. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest mój adres domowy i tu była dostawa. Za towar musiałem podpisać fakturę z datą dostawy. Czy ZUS może w takim przypadku zakwestionować moje prawo do zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego, w wyniku którego świadczenie to zostało nadpłacone. Jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel