WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od 1 sierpnia zmiany związane z wprowadzeniem zerowego podatku dla młodych, nie zmieniły zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadal obowiązują dwie ważne zasady. Sprawdźmy, o jakich zasadach należy pamiętać.

czytaj więcej »

Okresy wypłaty zasiłków i ich zliczanie często sprawiają problemy i dlatego warto zapoznać się z opracowaniem, w którym przedstawiamy wszystkie rodzaje świadczeń związanych z chorobą, macierzyństwem i koniecznością sprawowania osobistej opieki przez ubezpieczonych oraz maksymalne okresy ich wypłaty oraz sposoby ich zliczania. Przekroczenie limitu wypłaty danego świadczenia przez pracodawcę z jego winy jest traktowane jak wypłata bezpodstawna i skutkuje koniecznością dokonania zwrotu do ZUS bezpodstawnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w formie dopłaty składek.

czytaj więcej »

Jednym z ustawowych obowiązków pracodawców związanym z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest poinformowanie osób zatrudnionych o określonych uprawnieniach związanych z oszczędzaniem. Jeżeli chodzi o formę, częstotliwość oraz kanały komunikacji to decyzję podejmują sami pracodawcy. Sprawdźmy, o czym i w jakich terminach powinniśmy poinformować pracowników w związku z wprowadzaniem PPK.  

czytaj więcej »

Wynagrodzenie chorobowe, w przeciwieństwie do zasiłków, wypłacane jest zawsze przez pracodawcę zatrudniającego chorującego pracownika. To na nim spoczywa więc obowiązek prawidłowego ustalenia uprawnień do tego wynagrodzenia, obliczenia jego wysokości oraz wykazania wypłaconych kwot w dokumentach rozliczeniowych. Kontrole ZUS pokazują, że pracodawcy popełniają tu błędy wymagające późniejszych korekt. Sprawdźmy, czego dotyczą wątpliwości i jak sobie z nimi poradzić.

czytaj więcej »

Katalog świadczeń wyłączonych z podstawy wymiaru składek zawartych w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma co prawda charakter otwarty, jednak nie można jednoznacznie przyjąć, że każde świadczenie wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Takie wnioski wynikają z interpretacji ZUS z 3 lipca 2019 r., WPI/200000/43/577/2019.

czytaj więcej »

Wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Takie wnioski wynikają z interpretacji ZUS z 2 lipca 2019 r., WPI/200000/43/555/2019.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie 1 lutego 2019 r. zatrudniliśmy na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas określony 53-letniego bezrobotnego. Z tego tytułu korzystamy ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP. Od 1 lipca zawarliśmy z pracownikiem kolejną bezterminową umowę o pracę. Czy z uwagi na ciągłość zatrudnienia (między ww. umowami nie było ani dnia przerwy) możemy korzystać ze zwolnienia ze składek aż wyczerpania 12-miesięcznego okresu zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba ta posiada ustalone prawo do emerytury.  

czytaj więcej »

Pytanie: 25-letni student ma zawartą umowę zlecenia od 1 lipca do 1 listopada 2019 r. z kwotą 2.300 zł za miesiąc. Jak rozliczyć go za lipiec, sierpień, wrzesień i październik? Sytuację komplikuje fakt, że 10 września kończy 26 lat, a 1 października rozpoczyna studia magisterskie (studia licencjackie ukończył 20 czerwca). Jak rozliczyć go z ZUS i urzędem skarbowym (zerowy PIT)?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosilibyśmy o wyjaśnienie, czy zerowym PIT-em dla młodych może być objęta wypłata świadczeń z ZFŚS oraz świadczenia niepieniężne, np. dofinansowanie do opieki medycznej, sportu, samochodów służbowych lub dopłaty do posiłków?

czytaj więcej »

Pytanie: Zostałam zwolniona z pracy 11 lipca 2019 r. W dniu 14 lipca zarejestrowałam się w urzędzie pracy (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz Pracy). W tym samym miesiącu zachorowałam. Czy jeżeli zwolnienie zostało wystawione 25 lipca 2019 r., to mogę otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS i ile on wynosi?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych pracownic, zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto, w sierpniu przepracowała wszystkie zaplanowane dni. W sierpniu otrzymała też zwolnienie na dziecko na 3 dni, w których nie miała obowiązku wykonywania pracy. Czy sierpniu wypłacam jej wynagrodzenie plus zasiłek chorobowy na dziecko? Czy zasiłek ten przysługuje jej, a jeżeli tak, to jak wyliczyć jego kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Redaktorzy pracujący w naszym wydawnictwie w umowach o pracę i regulaminie wynagradzania mają określone tylko wynagrodzenie zasadnicze, bez dopisku o prawie do honorariów autorskich. Za artykuły i zdjęcia dostają honoraria autorskie, które są oskładkowane. Czy wysokość tych honorariów (po potrąceniu składek) podlega wliczeniu do podstawy wyliczenia świadczeń chorobowych? Honoraria autorskie są wypłacane niezależnie od absencji chorobowej. Redaktorzy mają również prawo do premii kwartalnej (uznaniowej) i nagrody z zysku (również uznaniowej), które nie są pomniejszane za okresy choroby. Pracownik zachowuje do nich prawo za okresy pobierania zasiłków. Czy te składniki należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z nauczycielek zatrudnionych w naszej szkole zachorowała 18 września 2018 r. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęłam okres od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. We wrześniu 2018 r., w którym wystąpiła choroba, nauczycielka otrzymała nowy dodatek za wychowawstwo, wcześniej takiego dodatku nie dostawała. Czy powinnam przeliczyć na nowo podstawę chorobowego i wliczyć ten dodatek?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy pracownikom przysługują nagrody, które otrzymują oni, w zależności od posiadanych przez nas środków, raz lub dwa razy w roku zgodnie z następującym regulaminem: „Nagrody1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanego funduszu płac.2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika. 3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród pracownikom: wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, różnorodność i złożoność realizowanych zadań, wykazywanie inicjatywy w pracy, angażowanie się w działalność zakładu i jego prawidłowe funkcjonowanie, troszczenie się o dobro zakładu, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, inne mające wpływ na pozytywną ocenę pracownika. Czy nagrody te uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłków?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie z dniem 1 maja 2019 r. wprowadziliśmy zmiany w regulaminie placowym dotyczące dodatku stażowego. Od tej daty przysługuje on pracownikowi za dni, za które otrzymuje on wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, zasiłku, opieki nad dzieckiem. Do dnia wprowadzenia zmian dodatek wliczaliśmy do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Nasze pytanie dotyczy jednego z pracowników, który pierwsze zwolnienie dostarczył 13 marca 2019 r. Podstawę wymiaru liczyliśmy z okresu od marca 2018 r. do lutego 2019 r. Kolejne zwolnienie pracownik dostarczył 8 maja. Jak prawidłowo należało wyliczyć podstawę wymiaru? Czy należało wziąć pod uwagę okres od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. bez dodatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica w ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim od 14 lutego 2019 r. do dnia porodu.  W deklaracji za kwiecień 2019 r. wykazaliśmy wypłacony zasiłek chorobowy za okres od 1 do 27 kwietnia. W imiennym raporcie ZUS RSA wykazaliśmy przerwy z kodami: 313 – za okres od 1 do 27 kwietnia, 311 – za okres od 28 do 30 kwietnia z kwotą „0”,  zakładając, że pracownica pójdzie na urlop macierzyński zaraz po zwolnieniu lekarskim (kwoty nie naliczyliśmy, ponieważ czekaliśmy na informacje i złożenie dokumentów). Pracownica poszła na zwolnienie lekarskie od 29 kwietnia do 2maja (pobyt w szpitalu). Dziecko urodziła 30 kwietnia. Prosimy o pomoc w prawidłowym zakwalifikowaniu i  rozliczeniu poniżej wykazanych przerw: 28 kwietnia (niedziela) – brak jakichkolwiek dokumentów (nie zakwalifikowaliśmy do wypłaty zasiłku ani wynagrodzenia), 29 kwietnia – zasiłek  chorobowy (płatny 100% – ciąża), 30 kwietnia – zasiłek macierzyński (płatny 80% przez cały rok – złożone odpowiednie dokumenty) Poniżej przedstawiamy naszą wersję.Korekta dokumentów złożonych dla danej pracownicy za kwiecień (02.04.2019) oraz ZUS DRA (02.04.2019):1)      ZUS RSA: Kod 313; 01.04.–27.04.2019; 27 dni; kwota, Kod 151; 28.04.2019; kwota „0”'; (czy może nie wykazywać?) Kod 313 ; 29.04.2019; kwota „0”, Kod 311; 30.04.2019; kwota „0”. Dokumenty do złożenia za maj dla danej pracownicy:1)      ZUS RSA: Kod 313; 01.05.–31.05.2019; 31 dni; kwota, Kod 317; 29.04.2019; 1 dzień; kwota, Kod 315; 30.04.2019; 1 dzień; kwota, Bardzo prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nie mogę wysłać dokumentu korygującego ZUS RCA, ponieważ  występuje błąd krytyczny informujący o tym, że taki numer identyfikatora już występował, a jestem przekonana, że nie był on wcześniej wysyłany z tym numerem. Z czego wynikają te problemy i co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel